امروز : چهارشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۸
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
 

ارزیابی وضعیت فعلی سیستم مدیریت انرژی سازمان

فرآیند توسعه و پیاده سازی یک سیستم مدیریت انرژی در واقع یک فرآیند تدریجی بوده و آن را می توان بگونه ای سازمان دهی کرد که مطابق با شرایط و نیازمندیهای سازمان (از قبیل سطح پیچیدگی سازمان ، میزان مستند سازی و منابع مورد نیاز) باشد.در این رابطه سازمان می تواند پس از استقرار اولیه این سیستم ،به تدریج جزئیات بیستری را در صورت تمایل به آن افزوده و منافع بیستری را از این طریق کسب نماید.دراین حال ارزیابی وضعیت فعلی استقرار سیستم مدیریت انرژی در سازمان همواره به عنوان گام اول استقرار سیستم مدیریت انرژی در نظر گرفته می شود.

اهداف

 
اهداف ارزیابی وضعیت فعلی استقرار سیستم مدیریت انرژی در سازمان عبارت است از:
تشخيص ضعف ها و گپها
تشويق مديران براي برنامه ريزي آينده
توسعه چشم انداز عملكرد در آينده
ايجاد مقدمات موافقت جمعي
ايجاد نقشه راه چند ساله
تعيين ميزان تغيير مورد انتظار
تهيه برنامه اجراي بهبود
توسعه اهداف تفصيلی سازمان
ايجاد همدلي رهبري سازمان با طرح بهبود
خدمات شرکت پیشگامان فناوری هورباد
شرکت پیشگامان فناوری هورباد آماده ارزیابی وضعیت فعلی استقرار سیستم مدیریت انرژی در صنايع كشور با استفاده از ابزارهای ذیل می باشد: تکمیل ماتریس مدیریت انرژی برای سازمان انجام GAP ANALYSIS بر اساس چک لیست مرجع استاندارد