امروز : چهارشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۸
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
 

استقرار سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد ISO 50001:2011

 
طرحهاي صرفه جويی انرژي بر اساس پتانسيل هاي شناسايی شده به منظور:
افزايش راندمان مصرف حاملهاي انرژي و استفاده بهينه انرژی
افزايش بهره وري توليد
كاهش انتشار آلاينده زيست محيطی
كاهش هزينه های مصرف انرژی و توليد محصول

استاندارد بين المللي مديريت انرژي ISO 50001 : 2011

به گزارش سازمان بين المللي استانداردسازي (ايزو) نياز مبرمي براي استاندارد بين المللي مديريت انرژي وجود دارد از اين رو ISO 50001 براي ايجاد چارچوب هاي بين المللي براي کارخانه هاي صنعتي ، شرکتها و سازمانها جهت مديريت تمام جنبه هاي انرژي تهيه گرديده است. سازمان بين المللي استانداردسازي (ايزو) بر اساس نياز بالا براي استاندارد بين المللي ISO 50001 سيستم مديريت انرژي را معرفي نموده که مي تواند نقش بسيار مفيدي در مديريت انرژي و تجارت سازمان داشته باشد. ISO 50001 مکمل با ISO 14000 ( سري استاندارد مديريت زيست محيطي) و ISO 9000 (سري استاندارد مديريت کيفيت) و OHSAS 18000 (سري ارزيابي ايمني و بهداشت شغلي) ميباشد. استاندارد جديد انرژي به مديريت بهبود بهره وري و مديريت سرمايه گذاري انرژي کمک مينمايد.