امروز : چهارشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۸
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
 

ممیزی انرژی

ممیزی انرژی به عنوان سنگ بنا و یکی از ابزارهای مهم در سیستم مدیریت انرژی است. ممیزی انرژی یک روش سیستماتیک است که به بررسی وضعیت انرژی در یک مجموعه می پردازد و فرصتهای صرفه جویی را شناسایی می کند. هدف از انجام ممیزی انرژی، بررسی چگونگی و چرایی مصرف انرژی، تعریف و تبیین شاخص های مصرف انرژی، شناسایی نقاط قوت و ضعف از دیدگاه مصرف انرژی، تعیین فرصت های صرفه جویی در مصرف انرژی، تحلیل و بررسی فنی و اقتصادی هر یک از فرصت های معرفی شده و در نهایت اولویت بندی و تدوین استراتژی های صرفه جویی انرژی در دوره های مختلف کوتاه مدت- میان مدت و بلند مدت برای اجرای این فرصت های صرفه جویی در مصرف انرژی است به نحوی که با اجرای این طرح ها و رفع مشکلات احتمالی موجود در بهره برداری از تجهیزات و یا راندمان کاری تجهیزات ، مصرف انرژی تا حد نرم های مقبول کاهش یابد.
اهداف ممیزی جامع (تفصیلی)انرژی
برآورد مشکلات موجود در مجموعه، اصلاح الگوی مصرف و ارائه راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی و حرارتی
نیازسنجی استفاده از سیستم Real Time Monitoring
بررسی،تشریح وتوصیف روندزمانی مصرف وقیمت حاملهای انرژی های مصرفی
بررسی اطلاعات وداده های جریان انرژی وتحقیق درباره روشهاووضعیت کارکرد نیروگاه و شبکه
آگاهی بروضعیت نرخ مصرف انرژی
برقراری ارتباط دقیق بین مصرف وتولیدانرژی
تشخیص بخشهایی که پتانسیل اتلاف انرژی درآنها وجود دارد
توسعه اقدامات ممکن برای کاهش مصرف انرژی
خدمات شرکت پیشگامان فناوری هورباد
تهیه و جمع آوری اطلاعات تولید محصول و مصرف انرژی
شناسایی تجهیزات مصرف کننده انرژی
شناسایی سیستم های تولید و حامل انرژی
تعیین اولویت ممیزی تجهیزات و سیستم ها
اندازه گیری پارامترها
محاسبه انرژی بری و تحلیل مصارف
ارائه راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی
تحلیل وضعیت سیستم اندازه گیری پارامترهای انرژی