امروز : چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.

صنایع لبنی-معیار مصرف انرژی در فرآیند های تولید

energy saving
معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي حرارتي و الكتريكي در صنايع ريخته گري چدن – روش قالب ماسه اي
آبان ۲۷, ۱۳۹۴
مقاله تستی
خرداد ۱۲, ۱۳۹۵

صنایع لبنی-معیار مصرف انرژی در فرآیند های تولید

energy saving

استاندارد ” معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي حرارتي و الكتريكي در صنايع ريختهگـري چـدن – روش
قالب ماسهاي ” كه پيش نويس آن در كمسيونهاي مربوط توسط آقاي دكتر جلال حجازي ته يـ ه و تـدو ين
شده و در كميته تصويب معيارها ي مصرف انرژ ي وزارت نيرو مورخ /۱۳۸۷ ۱/۸، مطابق مواد قانون ي بند (الف)
ماده ۱۲۱ قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماع ي و فرهنگ ي جمهـور ي اسـلام يـ ا ي ران و مصـوبات يكصـد و
يدوم ن شورا عال ي ي استاندارد مورخ /۸۱ ۵/۳ به تصويب رسيده است، اينك به استناد بند يك مـاده ۳ قـانون
اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعت يـ ا ي ران، مصـوب بهمـن مـاه ۱۳۷۱، بـه عنـوان
استاندارد مل يا ي ران منتشر مي شود.

دانلود فایل pdf