امروز : چهارشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۸
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.

معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي حرارتي و الكتريكي در فرايند توليد روغن موتور

بازسازی انرژی
شهریور ۷, ۱۳۹۴
energy saving
معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي حرارتي و الكتريكي در صنايع ريخته گري چدن – روش قالب ماسه اي
آبان ۲۷, ۱۳۹۴

معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي حرارتي و الكتريكي در فرايند توليد روغن موتور

energy saving

مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ا يران به موجب بند يك مادة ۳ قانون اصلاح قوانين و مقـررات مؤسسـة اسـتاندارد و
تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن مـاه ۱۳۷۱ تنهـا مرجـع رسـمي كشـور اسـت كـه وظيفـه تعيـين، تـدوين و نشـر
استانداردهاي ملي (رسمي) ايران به را عهده دارد.
تدوين استاندارد در حوزه هاي مختلف در كميسيون هاي فني مركب از كارشناسـان مؤسسـه*صـاحب نظـران مراكـز و
مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط انجام ميشود وكوششي همگام با مصالح ملي بـا و توجـه بـه
شرايط توليدي، فناوري و تجاري است از كه مشاركت آگاهانه و منصـفانة صـاحبان حـق و نفـع، شـامل توليدكننـدگان،
مصرفكنندگان، صادركنندگان و وارد كنندگان، مراكز علمي و تخصصي، نهادها، سازمان هاي دولتي و غير دولتي حاصل
ميشود. پيش نويس استانداردهاي ملي ايران براي نظرخواهي به مراجع ذي نفع و اعضاي كميسـيون هـاي فنـي مربـوط
ارسال ميشود و پس از دريافت نظرها و پيشنهادها در كميت ة ملي مرتبط با آن رشته طرح در و صورت تصويب به عنـوان
استاندارد ملي (رسمي ) ايران چاپ و منتشر ميشود.

دانلود فایل pdf