امروز : سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.

معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي حرارتي و الكتريكي در فرايند توليد روغن موتور

بازسازی انرژی
شهریور ۷, ۱۳۹۴
energy saving
معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي حرارتي و الكتريكي در صنايع ريخته گري چدن – روش قالب ماسه اي
آبان ۲۷, ۱۳۹۴

معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي حرارتي و الكتريكي در فرايند توليد روغن موتور

energy saving

مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ا يران به موجب بند يك مادة ۳ قانون اصلاح قوانين و مقـررات مؤسسـة اسـتاندارد و
تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن مـاه ۱۳۷۱ تنهـا مرجـع رسـمي كشـور اسـت كـه وظيفـه تعيـين، تـدوين و نشـر
استانداردهاي ملي (رسمي) ايران به را عهده دارد.
تدوين استاندارد در حوزه هاي مختلف در كميسيون هاي فني مركب از كارشناسـان مؤسسـه*صـاحب نظـران مراكـز و
مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط انجام ميشود وكوششي همگام با مصالح ملي بـا و توجـه بـه
شرايط توليدي، فناوري و تجاري است از كه مشاركت آگاهانه و منصـفانة صـاحبان حـق و نفـع، شـامل توليدكننـدگان،
مصرفكنندگان، صادركنندگان و وارد كنندگان، مراكز علمي و تخصصي، نهادها، سازمان هاي دولتي و غير دولتي حاصل
ميشود. پيش نويس استانداردهاي ملي ايران براي نظرخواهي به مراجع ذي نفع و اعضاي كميسـيون هـاي فنـي مربـوط
ارسال ميشود و پس از دريافت نظرها و پيشنهادها در كميت ة ملي مرتبط با آن رشته طرح در و صورت تصويب به عنـوان
استاندارد ملي (رسمي ) ايران چاپ و منتشر ميشود.

دانلود فایل pdf